GAM – GIỌNG

30 May

 

Gam là hệ thống gồm 7 bậc âm tự nhiên được sắp xếp liền bậc trong một quãng 8

(từ chủ âm đến chủ âm)

I – II – III – IV – V – VI – VII – (I )

I.GAM TRƯỞNG – GIỌNG TRƯỞNG
1.Gam trưởng:
Gam trưởng là hệ thống gồm 7 bậc âm tự nhiên được sắp xếp liền bậc, hình thành

dựa trên công thức cung và nửa cung như sau:

gamtruong

Ví dụ gam Đô trưởng:

gamdotruong

Âm ổn định nhất trong gam gọi là âm chủ (bậc I)
Trong gam Đô trưởng, âm chủ là Đô
2.Giọng trưởng:
Các bậc âm trong gam trưởng dùng để xây dựng giai điệu một bài hát, một bản nhạc

thì được gọi là giọng trưởng kèm theo tên âm chủ.

Ví dụ bài Thật là hay của Hoàng Lân, được xây dựng trên công thức gam trưởng,

gồm các âm: Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La, Si.

thatlahaydotruong

II.GAM THỨ – GIỌNG THỨ:
1.Gam thứ:
Là hệ thống gồm 7 bậc âm được sắp xếp liền bậc, hình thành trên công thức cung

và nửa cung như sau:

gamthu

Ví dụ: Gam La thứ:

gamlathu

Đoạn bài hát sau được viết ở gam La thứ:

duongchungtadi

Trong trường hợp này, sử dụng từ Gam hay Giọng đều được!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: